Ohlédnutí za Březnem

19. 1. 2024

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové akce na podporu četby s názvem Březen – měsíc čtenářů. Chtěli jsme navázat na známou aktivitu druhé poloviny 20. století s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven. V prvním ročníku jsme si dali vysoké cíle – zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR, zjistit, proč k nám do knihoven čtenáři nechodí, změnit naše prostředí, fondy, služby, připomenout všem četbu a čtenářství, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět a najít partnery s ochotou podpořit naši kampaň letos i v dalších letech.  A o tyto cíle se snažíme již 15 let!

      V roce 2010 připravily knihovny ankety pro své uživatele s cílem zjistit, proč lidé nečtou a proč lidé, kteří čtou, nechodí do knihoven. Průzkumy měly přinést informace o tom, co v knihovně lidem chybí a jak je přilákat na nové služby. I v roce 2010 knihovny nabízely svým uživatelům nové a inovativní služby, netradiční typy akcí a různé výhody pro registrované i neregistrované čtenáře. Pokusili jsme se zavést novou akci s názvem Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ – děti čtou seniorům a naopak, soutěže v rychlém čtení, kurzy kritického myšlení, prezentace digitalizovaných dokumentů, čtení na netradičních místech, čtení čehokoliv, kýmkoliv podle praxe, zkušeností a nápadů konkrétních knihoven. Jako každoročně jsme se snažili v knihovnách připomenout významná literární výročí – v roce 2010 F. Hrubína  K. H. Máchu. Poprvé jsme také vytvořili tzv. Nápadník akcí Března měsíce čtenářů, kde knihovny zaznamenávaly své kreativní nápady a akce pro motivaci dalších. Desítky knihoven se připojily k Celonárodnímu čtení Bible Celonárodní čtení Bible (ctenibible.cz) a poprvé jsme připravili ve spolupráci s formou Anopress mediální analýzu akce BMC_analyza.pdf (nkp.cz). 

      Pro rok 2011 jsme k již tradičním aktivitám propagující četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) připravili dvě zcela nové aktivity - Maraton čtení a soutěž Čtenář roku. Cílem Maratonu čtení bylo dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ 2011 knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a firma Skanska podpořili Maraton čtení finančně. Každá knihovna, mohla požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která byla rozdělena mezi knihovny, činila 150 000,- Kč. V Maratonu čtení jsme propagovali autory a díla, která byla nominována do soutěže o nejlepší českou knihu Magnesia Litera 2011, nominace byly zveřejněny 24. února a poté bylo vyhlášeno pro zájemce druhé kolo žádostí, ovšem pouze pro autory nominované na cenu Magnesia Litera! 

      Druhou novou aktivitou v rámci BMČ byla soutěž Čtenář roku 2011. V knihovnách jsme založili novou tradici - oceňování nejlepších čtenářů. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. SKIP ve spolupráci s firmou Skanska tyto aktivity podporoval a medializoval. Rozhodli jsme se vybrat také Čtenáře roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i z celé republiky. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku byl počet výpůjček za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému knihovny. Jsme si vědomi, že toto kritérium může mít celou řadu úskalí. Proto jsme doporučili, aby si každá knihovna vedle tohoto základního kvantitativního kritéria zvolila podle své potřeby další hodnotící kritéria. Vítězové v krajích i v celostátním kole získali od firmy Skanska peněžní poukázky na nákup knih dle vlastního výběru. Soutěžícím se mohla stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidovaná v příslušné veřejné knihovně, souhlasí se svou účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných osobních údajů.

      Motto Března měsíce čtenářů roku 2012 bylo Sladký život s knihovnou! SKIP opět vydal pro propagaci této akce krásný plakát a záložky, které byly distribuovány do knihoven celého Česka. V Maratonu čtení jsme opět propagovali autory nominované na ceny Magnesia Litera a knihovny si mohly požádat o dotaci ve výši 3 000 Kč. V roce 2012 jsme jako Čtenáře roku oceňovali naše nejvěrnější čtenáře, tj. čtenáře, kteří jsou nejdéle v evidenci našich knihoven.    V centru našeho zájmu byl ČTENÁŘ a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale ČTENÁŘ (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím?) ani být nechce. Cílem akce bylo propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě společně vědět: ano, čteme a je nás hodně! 

   Mottem roku 2013 bylo S námi jen all inclusive! V tomto roce byl Čtenářem roku vyhlášen čtenář do 15 let, který v roce 2012 přečetl nejvíce knih. Pořádali jsme v knihovnách soutěže v rychlém čtení, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech a v netradiční hodinu, zkrátka čtení z čehokoliv a s kýmkoliv. A jako každý rok připomínali nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně. Národní knihovna v rámci BMČ v tomto roce připravila zajímavou akci – služba Ptejte se knihovny vyhlásila konkurz pro knihovny s unikátním fondem, ochotou najít pro své uživatele i nemožné a zájmem rozšířit řady knihoven zapojených do služby Ptejte se knihovny. V roce 2013 bylo do služby zapojeno pouze 70 knihoven a v průběhu BMČ 2013 byla zveřejněna mobilní aplikace Ptejte se knihovny pro iPhony a iPady společnosti Apple.

      Tématem pátého ročníku Března měsíce čtenářů byl Hrabalovský rok a oslavy 100 výročí narození Bohumila Hrabala. Knihovny se zaměřily na čtení z děl spisovatelů, kteří v roce 2014 oslavili významné výročí a vedle Bohumila Hrabala se dětská oddělení knihoven zaměřila na 115. výročí Ondřeje Sekory a 90. výročí Eduarda Petišky. I v tomto roce se již tradičně vybíral Čtenář roku a v roce 2014 to byla nejlepší čtenářská rodina, protože na rok 2014 připadlo 20. výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů. Hlavním kritériem pro výběr nejlepší rodiny bylo opět počet přečtených knih celé rodiny a vítězná rodina se opět zúčastnila předávání cen magnesia Litera v Praze. Pro nejlepší čtenářské rodiny SKIP zajistil ve spolupráci se sponzory elektronické čtečky knih Amazon Kindle s předplaceným kreditem na stažení knih z internetového knihkupectví. Celostátní vítězná rodina dostala v prodejně knih Luxor na Václavském náměstí čas 10 minut a vše co si vybrala, tak si mohla odnést zdarma.

       V roce 2015 se knihovny v rámci BMČ zaměřily na čtení z děl spisovatelů, kteří slavili významná výročí – 100. výročí Jan Drda, 125. výročí Karel Čapek a 110 výročí Jan Zahradníček. Pro rok 2015 jsme k již tradičním aktivitám propagujícím četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) opět připravili soutěž ČTENÁŘ ROKU. V roce 2015 budeme v knihovnách oceňovat naše nejlepší táty a navázali jsme spolupráci s Ligou otevřených mužů! Tátové čtenáři museli mít v tomto roce nezletilé děti, museli mít průkazku do knihovny, kde si nejen půjčují dokumenty, ale také jsme ocenili jejich aktivní zapojení do činnosti jejich knihovny. Pro rok 2015 jsme vydali krásné knižní záložky ve spolupráci s Ligou otevřených mužů k akci čtenář roku TÁTA - záložky s Milanem Cajsem /TATABOJS/. Milan Cajs byl naší mediální tváří a spojení s TATABOJS bylo výborné. Záložka obsahovala i určité rady pro táty, kteří chtějí číst svým dětem. Tátové svým dětem totiž málo čtou. Více než polovině dotázaných dětí čte nejčastěji knížku jejich maminka (58%) a na druhém místě byla jmenována babička (19%). Na úplném chvostu tabulky se objevili tátové, kteří svým dětem čtou pouze v 16% případů! Na druhé straně platí, že děti, kterým četli tátové, mají velmi pozitivní vztah ke čtení. Čtením se svým dětem přibližujeme a tátové by tak měli této příležitosti využívat mnohem častěji.

      V roce 2016 jsme v rámci Března měsíce čtenářů hledali v rámci Čtenáře roku nejlepší čtenářskou třídu ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem – Čtení pomáhá. Snažili jsme se motivovat k soutěži celé čtenářské třídy, aby získaly titul Čtenář roku 2016 a vyhrály věcné ceny z nakladatelství Albatros a dva dny plné překvapení v Praze. SKIP připravil pro knihovny Inspiromat se zajímavými nápady na aktivity v rámci BMČ. Mezi zajímavá literární výročí patřilo 170. výročí Jana Karafiáta, 180. výročí Karla Hynka Máchy a 40. výročí Václava Čtvrtka. V roce 2016 proběhl také již sedmnáctý ročník soutěže Biblioweb o nejlepší webové stránky knihoven. Cílem soutěže bylo udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Soutěž byla podporována Asociací krajů ČR. A vyvrcholením akce Březen měsíc čtenářů byla jako každoročně Noc s Andersenem, v roce 2016 to byla šestnáctá noc.

       Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v roce 2017 již osmý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti BMČ. V roce 2017 jsme hledali v soutěži Čtenář roku nejlepší čtenářskou babičku. BABIČKA je fenomén české literatury a v roce 2017 mohly české knihovny oceňovat právě své nejlepší čtenářské babičky. Podle Boženy Němcové je BABIČKA moudrá, laskavá, starostlivá žena, která nám nejen pomáhá vychovávat děti, ale stává se i rádkyní širokému okolí. V českých knihovnách známe ale také BABIČKU DRSŇAČKU Davida Walliamse, která ráda hraje scrabble, je mezinárodní lupičkou šperků a má v plánu ukrást dokonce korunovační klenoty! Lowe Shirley popsala ve své knize BABIČKU 21. STOLETÍ jako ženu na vrcholu své kariéry, která žije bohatým společenským životem, sportuje, cestuje a věnuje se svým koníčkům. V knize BABIČKA MÁ VŽDYCKY PRAVDU, ALE POSLOUCHÁ JI NĚKDO? se moderní babičky mohou seznámit s humornými radami, jak vychovávat svá vnoučata. V databázích Národní knihovny ČR naleznete několik stovek knih, které mají v názvu BABIČKU a každá je nějakým způsobem zajímavá. I v českých knihovnách máme mezi našimi čtenářkami babičky, které čtou dětem, vzdělávají se v univerzitách 3. věku, hrají počítačové hry, trénují svoji paměť nebo pracují jako dobrovolnice. Připravili jsme pro knihovny fotosoutěž Čtenářská babička a byl o ni velký zájem.

      SKIP ČR připravil pro BMČ 2018 zahájení kampaně S knížkou do života /Bookstart/. Z toho důvodu se rozhodl vybrat také nejmladšího čtenáře/ čtenářku roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky. V průběhu března 2018 byli vybráni nejmladší čtenáři knihovny se zajímavým "čtenářským příběhem" nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz byl slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2018. Ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Čtyřlístek jsme získali cca tisíce kusů dětských časopisů pro knihovny, které se připojily k akci Březen měsíc čtenářů 2018. Městská knihovna v Praze seznámila veřejnost s fenoménem BookTube. Fenomén, pomalu se rozšířil i v Česku, se jmenuje BookTube a pro Městskou knihovnu v Praze ho přiblížil jeden z českých BookTuberů Vojtěch Hamerský. Leitmotivem andersenovské pohádkové noci bylo na mnoha místech 180. výročí od napsání pohádky Statečný cínový vojáček. A připomínali jsme ještě několik výročí: v roce 1928 vznikla krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce (nakladatelství Albatros vydalo reedici této moc pěkné knížky a pejsek s kočičkou zdobí i plakátek a pohlednici Noci s Andersenem). Koncem roku 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů, i jejich 80. výročí jsme si také   připomínali v Noci s Andersenem, a to se staršími dětmi.

      Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil v roce 2019 již DESÁTÝ ROČNÍK akce Březen - měsíc čtenářů. V roce 2019 jsme oslavili 100. výročí prvního knihovnického zákona, tak jsme nabídli svým uživatelům jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv díky portálu KNIHOVNY.CZ. Knihovny.cz mají ambici stát se každodenním nástrojem pro vyhledávání spolehlivých informací a prostředníkem pro jejich získání. Podle průzkumu čtenářství z roku 2018 se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a my chceme muže ve čtenářství podpořit! V průběhu března 2019 byli vybráni ČTENÁŘI ROKU MUŽI se zajímavým "čtenářským příběhem" nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2019. Oslavili jsme také se svými uživateli SVĚTOVÝ DEN POEZIE 21. března. Světový den poezie si klade za cíl návrat k tradici ústního přednesu básní, chce zlepšit výuku poezie a obnovit dialog mezi představiteli básnického umění a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo, tanec, hudba a malířství.

      V roce 2020 jsme oslavili 430. výročí narození Jana Amose Komenského. V letech 2020 až 2022 jsme připomínali osobnost Učitele národů řadou unikátních akcí. Jádro oslav bylo tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravily výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovázela kampaň Komenský do třídy, která měla za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice. V průběhu března 2020 byli vybráni ČTENÁŘI ROKU - UČITELKY/UČITELÉ se zajímavým "čtenářským příběhem" nejen jednotlivých knihoven. Oslavili jsme v rámci BMČ 2020 Den učitelů. Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28.3.1592). Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele. A během roku 2020 přišla pandemie covidu.

      I ve složité pandemické době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil dvanáctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů pro rok 2021. Tento rok byla hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem bylo prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům. V desátém ročníku soutěže Čtenář roku jsme hledali největšího E-ČTENÁŘE v našich knihovnách. Hlavním kritériem hodnocení byl celkový počet vypůjčených e-knih za rok 2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků https://skipcr.cz/ ve spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů https://www.sckn.cz/ hledal v rámci projektu Nejlepší knihy dětem https://www.nejlepsiknihydetem.cz/ nejlepší dětskou knihu za léta 2019/2020. Výroční katalog Nejlepší knihy dětem vyšel již poosmé, a stejně jako v předchozích ročnících nabízel kurátorský výběr toho nejnápaditějšího, co se v posledním roce na českém knižním trhu v oblasti původní tvorby pro děti a mládež urodilo. Na webu projektu jsou UKÁZKY všech knih https://www.nejlepsiknihydetem.cz/, katalog je ke stažení na webu projektu, nebo k osobnímu vyzvednutí v Klementinu. Nejlepší dětské knihy budou vyhlášeny v rámci kampaně Březen měsíc čtenářů 2021.

      Po celý měsíc březen 2022 v českých knihovnách opět probíhala kampaň na podporu čtenářství a knihoven Březen - měsíc čtenářů opět na téma Udržitelnost v knihovnách. Jelikož má každý ročník této velké čtenářské kampaně vždy určité tematické zaměření, nebylo tomu jinak ani v roce 2022. Pro celý rok si české knihovny zvolily společné téma, jímž se chtěly obracet k veřejnosti. Tím tématem byla udržitelnost. Naším cílem bylo zdůrazňovat a podporovat cíle udržitelného rozvoje, jako jsou partnerství, vzdělávání, tradice, budování občanské společnosti, podpora komunit nebo ochrana přírodních zdrojů. Podstatnou součástí jsou samozřejmě i ekologická témata a šetrné užívání věcí v podobě sdíleného nebo opakovaného užívání starších věcí (reusing). Všechna tato témata mohou knihovny snadno a dobře rozvinout ve své programové nabídce. Proto knihovny po celý rok nabízely nejrůznější akce a pořady, přednášky, vzdělávací kurzy nebo výtvarné dílny pro děti i dospělé. I knihovna sama se takto snaží být udržitelná, aby tak mohla přispět k budování udržitelné společnosti, a tak se podílet na udržitelném životě. V roce 2022 jsme v soutěži Čtenář roku hledali čtenáře nejvěrnějšího.      

      Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil v roce 2023 čtrnáctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů s mottem ZPÁTKY DO KNIHOVEN! Téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus a s jeho dopadem na naše uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný a chtěli jsme využít i kampaň Březen měsíc čtenářů k propagaci činnosti knihoven mezi širokou veřejností a pozvání do knihoven našim věrným uživatelům, ale i uživatelům novým. Březen - měsíc čtenářů byl také dobrá příležitost pro knihovny, aby představily své nové služby. Byla to skvělá příležitost pro všechny milovníky knih a čtení, aby si užili svůj koníček a zároveň podpořili jeho rozvoj ve společnosti.  Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku 2023 byl počet fyzických návštěv registrovaného čtenáře za uplynulý rok.

      A Březen měsíc čtenářů 2024 bude takový, jaký si ho uděláme!